Strona główna
Porównanie pakietów hostingowychRejestracja i parkowanie domen.Aktualne promocjeAktualnie obowiązujący regulamin.Kontakt,pomoc,informacje o nas.

Regulamin korzystania z serwera.Regulamin korzystania z usług oferowanych przez nas
Operator: YourSoft
Abonent: osoba, firma wynajmująca część serwera Operatora w celu wykorzystania do własnych potrzeb.
Reseller: Firma lub osoba fizyczna, współpracująca z Operatorem w celu umożliwienia działania witryn swoich własnych Klientów.
Regulamin: Prawa i obowiązki Abonenta i Operatora, ustalone przez Operatora w celu zapewnienia czytelnych warunków współpracy pomiędzy Operatorem a Abonentem.
Rejestracja konta z wybranym pakietem hostingowym i otrzymanie potwierdzenia od Operatora o rozpoczęciu działania konta Abonenta jest równoznaczne z zawarciem umowy o świadczenie usług pomiędzy Operatorem a Abonentem. Z chwilą rejestracji konta, Abonent wyraża zgodę na przestrzeganie zasad niniejszego Regulaminu.
Abonament: Okres trwania umowy pomiędzy Operatorem a Abonentem, zgodny z rodzajem pakietu i wniesioną opłatą.

Prawa i obowiązki Abonenta.

1.) Abonent z chwilą zakupu pakietu hostingowego zobowiązuje się do bezwarunkowego przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu oraz bez względu na narodowość do przestrzegania prawa obowiązującego na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, prawa kraju, gdzie umieszczony jest fizycznie serwer oraz przestrzegania prawa obowiązującego na terenie Unii Europejskiej. Jednocześnie Abonent oświadcza, iż posiada pełną zdolność prawną do zawarcia umowy oraz ponoszenia pełnej odpowiedzialności za całość spraw związanych z wynajmowanym u Operatora pakietem hostingowym.
2.) Abonent wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Operatora z siedzibą w Rzeszowie, zgodnie z ustawą z dnia 29.VIII.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883) i oświadcza, że został poinformowany, iż w każdej chwili ma prawo do ich wglądu oraz modyfikacji zdodnie z Ustawą.
Operator informuje, iż zakres,cel oraz sposób przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych został zgłoszony do Generalnego Inspektora Danych Osobowych RP (zgłoszenie nr 004647/2011, księga nr 099226).
3.) Operator oświadcza, że dane abonenta nie będą udostępniane w żaden sposób żadnym stronom trzecim, za wyjątkiem przypadków określonych prawnie, gdzie o udostępnienie danych mogą wystąpić uprawnione do tego organy (sąd, prokurator, policja, US itp.).
4.) Zabraniamy wykorzystywania tego serwera w celach niezgodnych z prawem Polski oraz europejskim.
5.) Punkt 4.) w szczególności dotyczy wykorzystywania serwera w celach masowej wysyłki materiałów reklamowych (SPAM), udostępniania materiałów naruszających prawa autorskie, hostingu dla torrent, pornografii. W przypadku, gdy na koncie klienta znajduje się oprogramowanie (skrypt) pozwalające na masową wysyłkę wiadomości osobom trzecim, skrypt lub całe konto Klienta zostaną administracyjnie zablokowane. Jeżeli w wyniku działania tego skryptu serwer pocztowy zostanie umieszczony na czarnych listach, gdzie usunięcie jest płatne, całość kosztów związanych z usunięciem z tych list ponosi Abonent, właściciel konta lub Reseller właściwy dla danego Abonenta.
6.) W przypadku zauważenia przez Operatora wykorzystywania serwera do celów niezgodnych z regulaminem, konto Abonenta może zostać zablokowane.
7.) Abonent ponosi pełną odpowiedzialność (w tym przede wszystkim prawną) za informacje udostępniane za pomocą zakupionego konta oraz zaparkowane na własnym koncie domeny. Operator w przypadku naruszenia prawa przez Abonenta nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tego tytułu, a wszelkie spory z tym związane będą rozstrzygane przez odpowiednie organy, bez udziału i poza Operatorem.
8.) Do każdego konta jest przypisany miesięczny limit transferu, jednak po przekroczeniu tego limitu konto nie jest wyłączane (wyjątek stanowią pakiety promocyjne). W przypadku przekroczenia limitów transferu przysługującego dla konta Abonenta, Operator w zależności od wielkości przekroczenia może naliczyć opłatę za dodatkowy transfer. W niektórych przypadkach Operator zastrzega sobie prawo do czasowego wyłączenia konta Abonenta, do chwili uregulowania należności za dodatkowy transfer.
9.) Zabrania się wykorzystywania oprogramowania, które zakłóca normalną pracę serwera. Przykładem mogą być błędne skrypty PHP nadmiernie wykorzystujące moc procesorów lub użycie serwisu obciążającego nadmiernie łącza serwera. Z chwilą wykrycia takich działań, Operator może podjąć kroki zapobiegające takiemu działaniu, łacznie z zablokowaniem konta Abonenta. Punkt ten dotyczy również procedur graficznych PHP, które mogą generować duże pliki tymczasowe, zabierające pozostałym Abonentom miejsce w ogólnym katalogu tymczasowym serwera. W takim przypadku pliki tymczasowe powinny być kierowane do katalogu tymczasowego znajdującego się w obszarze dyskowym danego Abonenta.
10.) Abonent ma prawo do rozwiązania umowy o świadczenie usług przez Operatora. W takim przypadku obowiązuje 14 dniowy okres wypowiedzenia. Jednak w przypadku rozwiązania umowy Abonentowi nie przysługuje zwrot niewykorzystanego Abonamentu.
11.) W przypadku usunięcia konta z tytułu nieprzestrzegania Regulaminu lub nieopłacenia należności za konto, następuje również bezpowrotne usunięcie danych przypisanych do konta Abonenta.
12.) Umowa o świadczenie usługi pomiędzy Operatorem i Abonentem zawierana jest na czas zamówionej i opłaconej usługi. Przez czas zamówienia usługi rozumie się moment aktywacji konta przez Abonenta lub dzień zakończenia poprzedniego okresu dla danego pakietu w przypadku przedłużenia abonamentu.
13.) W trakcie trwania abonamentu Abonentowi przysługuje prawo do zmiany pakietu hostingowego. Jeżeli zmiana następuje z pakietu o niższej cenie do pakietu o wyższej cenie, zmiana pakietu na wyższy nastąpi po opłaceniu przez Abonenta opłaty za różnicę cen pakietów za okres pozostający do wykorzystania abonamentu. W przypadku zmiany z pakietu o cenie wyższej na niższą, Abonentowi nie przysługuje zwrot różnicy pomiędzy pakietami.
14.) Przekazanie parametrów dostępu do konta firmom, osobom trzecim, jest traktowane jako naruszenie regulaminu i może skutkować zablokowaniem konta.
15.) Abonent lub Reseller ma prawo do otrzymania faktury vat dotyczącej zakupionego Abonamentu. Otrzymanie faktury vat jest możliwe po opłaceniu Abonamentu i z chwilą wpływu opłaty na odpowiednie konto Operatora (pkt.20 Regulaminu Prawa i Obowiązki Abonenta). Abonent ma prawo otrzymać fakturę vat niezależnie od tego, czy jest osobą fizyczną, czy osobą/podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą. Faktura zostanie przesłana w formie elektronicznej na adres e-mail Abonenta lub Resellera widniejący w bazie danych Operatora jako adres kontaktowy. Abonent lub Reseller wyraża w w/w przypadku zgodę na otrzymanie faktury drogą elektroniczną, gdzie wysłanie takiej faktury nastąpi z adresu e-mail znajdującego się w domenie hostfast.eu lub yoursoft.pl .
16.) Abonent z chwilą rejestracji i aktywacji konta może zażądać otrzymania faktury pro-forma, zawierającej dane Operatora i Abonenta. Fakt taki należy zgłosić Operatorowi, który prześle dokument drogą elektroniczną na adres e-mail podany w procesie rejestracji konta Abonenta.
17.) Operator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w trakcie trwania Abonamentu. Zmiana regulaminu nie może jednak spowodować zmian w pakiecie Abonenta w kierunku niekorzystnym dla Abonenta. Ewentualne zmiany w regulaminie będą dotyczyć przede wszystkim polepszenia obsługi serwera i zapobieżenia zakłóceniom jego pracy. Abonent ma prawo nie zgodzić się ze zmianami w Regulaminie i wypowiedzieć umowę w terminie 7 dni, jednak nie przysługuje mu prawo zwrotu niewykorzystanego Abonamentu.
18.) Abonent jest zobowiązany do wykonywania kopii bezpieczeństwa danych zgromadzonych na swoim koncie.
19.) Abonent wyraża zgodę na otrzymywanie przesyłek e-mail od Operatora. Przesyłki takie nie zawierają żadnych materiałów reklamowych, a jedynie informacje dotyczące wyłącznie spraw związanych z serwerem bądź kontem hostingowym. Wiadomość taką Operator traktuje jako podstawową drogę informowania Abonentów o wszelakich zmianach dotyczących działania serwera, konta hostingowego.
20.) Otrzymanie faktury vat przez Abonenta lub Resellera jest uwarunkowane dokonaniem wpłaty na odpowiedni numer rachunku bankowego, podany na stronie http://www.hostfast.eu/ofirmie.php lub na odpowiedni numer rachunku bankowego podany w dokumencie pro-forma wysłanym przez Operatora. W przypadku wpłaty na niewłaściwe konto Operator może odmówić wystawienia faktury vat.

Opłaty.

1.) Uruchomienie nowego konta następuje po wyrażeniu woli ze strony Abonenta i Operatora. Warunkiem uruchomienia jest wniesienie stosownej opłaty abonamentowej oraz bezwzględna akceptacja niniejszego Regulaminu przez Abonenta.
2.) Przed zakończeniem każdego okresu abonamentowego Operator informuje o tym fakcie min. 14 dni przed datą zakończenia, przesyłając jednocześnie pełną informację o wysokości należności oraz jej składnikach na konto e-mail identyfikujące właściciela konta. W przypadku zmiany kontaktowego adresu e-mail i nie zgłoszenia Operatorowi tego faktu oraz wszelkie informacje będą przesyłane na adres e-mail widniejący w bazie danych Operatora. W takim przypadku Abonent nie odczyta informacji, a Operator wskutek braku wpłaty, postąpi wg. punktu 5.) niniejszego ustępu, za co wyłączną winę ponosi Abonent.
3.) Operator ma prawo do przesłania wiadomości e-mail przypominającej o płatności na co Abonent wyraża zgodę. Abonent otwierając konto wyraża jednocześnie zgodę na otrzymywanie wiadomości e-mail od Operatora zawierających treści dotyczące spraw związanych z kontem hostingowym bądź dotyczących działania serwera.
4.) Termin płatności wymieniony w dokumencie pro-forma przesłanym do Abonenta jest nieprzekraczalny. Termin płatności dotyczący domen internetowych, które są obsługiwane przez Operatora, przesyłany przez system rejestratora domen jest terminem nadrzędnym nad przydzielonym przez Operatora dla Abonenta.
5.) Przekroczenie terminu płatności dotyczącego konta na serwerze, skutkuje wyłączeniem tego konta i jego usunieciem. Przekroczenie terminu płatności domen skutkuje przejściem domeny w stan kwarantanny - co skutkuje opłatą karną pobieraną przez rejestratora domen oraz w następnej kolejności utratą praw własności do domeny - za co odpowiedzialność ponosi wyłącznie Abonent - właściciel domeny, przez zaniedbanie terminowego opłacenia abonamentu za domenę.
6.) Płatności elektroniczne kartami płatniczymi i e-przelewami obsługuje centrum rozliczeniowe Dotpay. Dotpay nie pobiera od Abonenta żadnych opłat i (lub) prowizji za dokonane płatności.

Konta testowe.

1.) Konto testowe zostaje uruchomione na okres 7 dni. Osoba testująca konto ma obowiązek pamiętać o chęci dalszego korzystania z konta po okresie testowym. Konto testowe nie podlega przedłużeniu. Kontynuacja działania konta testowego polega na wybraniu standardowego, dostępnego w danej chwili pakietu hostingowego.
2.) Po okresie 7 dni i braku decyzji o kontynuacji użytkowania konta ze strony Testującego, konto zostaje automatycznie usunięte wraz ze wszystkimi zgromadzonymi na nim danymi.
3.) W momencie wyrażenia decyzji o kontynuacji współpracy i zapłaty za przedłużenie Abonamentu za konto, okres ważności konta biegnie od dnia rozpoczęcia testowania konta testowego.
4.) Do testowania przeznaczone jest specjalne konto o ograniczonej funkcjonalności pod względem limitów usług. Z chwilą zakupu konta, zostanie ono przełączone przez Operatora do pełnej funkcjonalności, zgodnej ze specyfikacją konta, zamieszczoną w naszym serwisie.
5.) Konto testowe nie podlega wsparciu technicznemu ze strony Operatora.

Korzystanie z konta shell (ssh) serwera.

1.) Konto shell jest dostępne wyłącznie dla Abonentów korzystających z pełnych pakietów hostingowych, wykupionych na okres minimum 1 roku. Dla kont, które zostały zakupione na warunkach promocyjnych, o możliwości uruchomienia dostępu do shell'a decyduje Operator. Konta shell posiadają pewne ograniczenia funkcjonalności, związane z bezpieczeństwem serwera. Korzystanie z opcji dostępu do shell'a jest dodatkowo płatną opcją .
2.) Niezbędne do uruchomienia konta shell jest podanie Operatorowi danych osób odpowiedzialnych za korzystanie z konta shell, ponoszących skutki prawne korzystania z konta shell:

Osoby fizyczne:
 • Imię i nazwisko.
 • Numer PESEL.
 • Numer dowodu osobistego z datą wydania i ważności.
Firmy działające na podstawie wpisu do EDG:
 • Imię i nazwisko.
 • Numer PESEL.
 • Numer dowodu osobistego z datą wydania i ważności.
 • Numer i data wpisu do EDG.
 • Nip
 • Regon
Firmy działające na podstawie Kodeksu Handlowego:
 • Imię i nazwisko.
 • Numer PESEL.
 • Numer dowodu osobistego z datą wydania i ważności.
 • Numer KRS.
 • Nip
 • Regon
 • Wniosek o uruchomienie konta shell, podpisany przez uprawnioną osobę wymienioną w KRS.
Dane te będą wykorzystane jedynie w przypadku naruszenia przepisów prawa, z tytułu korzystania z konta shell i udostępnione jedynie uprawnionym do ich pozyskania organom.

3.) Nie wolno instalować własnego oprogramowania na serwerze. Wykorzystywać można jedynie programy zainstalowane na serwerze i udostępnione przez Operatora.
4.) Nie wolno uruchamiać procesów mogących nadmiernie wykorzystywać procesory serwera. Nie zezwala się również na pozostawianie działających procesów po wylogowaniu się z serwera.
5.) Nie wolno uruchamiać procesów mogących nadmiernie wykorzystywać łącza serwera, np. poprzez transfer dużych ilości danych.
6.) Nie wolno uruchamiać przesadnie dużej ilości procesów (lub wątków - fork).
7.) Konto shell przeznaczone jest tylko i wyłącznie do ułatwienia czynności związanych z obsługą wykupionego konta hostingowego.
8.) Zabrania się ingerencji w jakiekolwiek ustawienia konta i (lub) serwera. W razie konieczności ustawienia takie mogą być zmienione przez Operatora, o ile wyrazi on akceptację.
9.) Wykorzystywanie konta do usług typu p2p, torrentów lub irc jest równoznaczne z naruszeniem Regulaminu.
10.) Dopuszczalne obciążenie procesorów serwera przy korzystaniu z konta shell to 3%, natomiast dopuszczalne wykorzystanie pamięci to max 100MB.
11.) Kategorycznie zabrania się przechowywania na serwerze oprogramowania lub materiałów (danych) niezgodnych z prawem lub służących do łamania prawa. Punkt ten dotyczy szczególnie przechowywania jakichkolwiek binariów mogących służyć do zakłócania pracy jakiegokolwiek komputera w sieci internet.
12.) Wszelkie próby złamania zabezpieczeń serwera, zakłócanie pracy serwera, działania niezgodne z niniejszym Regulaminem lub ogólnie przyjętą netykietą, będą skutkować natychmiastowym wyłączeniem konta bez zwrotu opłaty Abonamentu i w następstwie skasowaniem konta wraz z jego zawartością, bez zwrotu opłaty Abonamentu oraz bez możliwości otrzymania od nas kopii danych konta. Wyłączenie konta nastąpi w w/w przypadkach bez wcześniejszego powiadomienia.
13.) W przypadku, gdy używanie konta shell narazi Operatora na sankcje, w szczególności finansowe, Operator ma prawo wystąpić o pełny zwrot kosztów, wydatkowany na przywrócenie normalnego działania serwera oraz pokrycie roszczeń stron trzecich.
Wykupienie konta shell jest jednocześnie równoznaczne z bezwarunkowym wyrażeniem zgody na pokrycie kosztów związanych z naprawieniem szkód spowodowanych niezgodnym z Regulaminem korzystaniem z konta shell.

Korzystanie z konta jailed shell (ssh) serwera.

1.) Konto shell jest dostępne wyłącznie dla Abonentów korzystających z pełnych pakietów hostingowych, wykupionych na okres minimum 1 roku. Dla kont, które zostały zakupione na warunkach promocyjnych, o możliwości uruchomienia dostępu do shell'a decyduje Operator.
2.) Konto jailed shell posiada duże ograniczenia funkcjonalności w stosunku do pełnego konta shell.
3.) Użytkownicy konta jailed shell są zobowiązani do przestrzegania zasad dotyczących pełnego konta shell , za wyjątkiem punktu pierwszego Regulaminu dotyczącego pełnych kont shell.

Resellerzy.

1.) Reseller musi wyrazić zgodę na akceptację niniejszego Regulaminu. Wyrażeniem woli akceptacji niniejszego Regulaminu jest opłacenie Abonamentu.
2.) Reseller odpowiada w całości za niezgodne z niniejszym Regulaminem lub niezgodne z prawem skutki działań swoich oraz swoich Klientów.
3.) Operator zastrzega sobie możliwość wyłączenia konta Klienta danego Resellera bez konieczności uprzedniego powiadomienia o takim zdarzeniu Resellera, w przypadku stwierdzenia niezgodnego z Regulaminem bądź prawem wykorzystywania konta. W rażących przypadkach może nastąpić czasowe wyłączenie całego konta Resellera łącznie z powiązanymi kontami Klientów.
4.) Operator zapewnia Resellerowi dwa niezależne serwery nazw DNS niezależnie od rodzaju konta.
5.) Reseller ma prawo skopiować treść niniejszego Regulaminu, w części dotyczącej Praw i Obowiązków Abonenta i wykorzystać skopiowaną treść jako część swojego regulaminu. Reseller traci to prawo w momencie zakończenia współpracy z Operatorem.
6.) Operator nie jest stroną w relacjach pomiędzy Resellerem a jego Abonentami. Wszelkie spory pomiędzy Resellerem, a jego Abonentami są rozstrzygane bez udziału Operatora i poza siedzibą Operatora.
7.) Operator nie jest stroną w relacjach czy jakichkolwiek sprawach pomiędzy Resellerem a organami Państwa. Wszelkie takie sprawy są rozstrzygane bez udziału Operatora i poza siedzibą Operatora.

Prawa i obowiązki Operatora.

1.) Operator zobowiązuje się do zapewnienia bezawaryjnego działania konta Abonenta i zapewnienia ciągłej pracy serwera, na którym umieszczone jest konto Abonenta, pod warunkiem zaparkowania domeny (domen) na serwerach DNS należących do Operatora.
2.) Operator zobowiązuje się do zapewnienia poprawnej obsługi domeny (domen) Abonenta, przypisanych do konta Abonenta.
3.) Operator zastrzega sobie prawo do odmowy utrzymywania konta Abonenta. W takim przypadku obowiązuje 14 dniowy termin wypowiedzenia. Jeżeli rozwiązanie umowy nie jest związane z naruszeniem Regulaminu, Abonent ma prawo do zwrotu niewykorzystanego abonamentu. Rozwiązanie umowy może nastąpić w szczególości, gdy Abonent podał nieprawdziwe dane podczas rejestracji konta lub gdy Abonent nie uiścił należności za utrzymanie konta.
4.) Operator zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia usług dla Abonenta bez podania przyczyn.
5.) Operator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wykorzystanie konta, treść i zawartość przesyłanych wiadomości. Operator nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku wyrządzenia przez Abonenta jakichkolwiek szkód czy naruszenia prawa. Całkowitą odpowiedzialność ponosi w tym przypadku Abonent. Wszelkie spory z tym związane będą rozpatrywane bez udziału Operatora i poza siedzibą Operatora.
6.) Operator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za dane zgromadzone na koncie Abonenta, ich uszkodzenie, bądź utratę, jak również za szkody mogące wyniknąć z tytułu uszkodzenia bądź utraty danych.
7.) Operator nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w dostępie do serwera z przyczyn niezależnych od Operatora.
8.) Całkowita odpowiedzialność Operatora wobec Abonenta ze wszystkich tytułów nie może przekroczyć kwoty otrzymanej od Abonenta z tytułu świadczenia abonamentu za jeden okres rozliczeniowy.
9.) Zgromadzone przez Operatora dane osobowe Operator zobowiązuje się należycie chronić. Te dane będą wykorzystane jedynie do celów związanych z obsługą konta Abonenta. Dane osobowe konieczne do identyfikacji Abonenta są przechowywane w siedzibie Operatora. Na serwerze Operator umieści wyłącznie tą część danych Abonenta, która pozwoli mu na dostęp do konta (login i hasło).
10.) Operator zastrzega sobie prawo do czasowych wyłączeń serwera w celach obsługi technicznej. Takie przerwy będą zgłaszane Abonentom minumum 2 dni przed planowanym wstrzymaniem pracy serwera. Operator zobowiązuje się do wykonywania takich czynności w zakresach czasowych, gdy serwer jest najmniej odwiedzany (zazwyczaj godziny nocne czasu polskiego), tak, aby przerwy techniczne były jak najmniej uciążliwe dla Abonenta (Abonentów). Informacje o takich sytuacjach zamieszczane będą na forum hostingu hostfast.eu, za wyjątkiem sytuacji krytycznych i nieprzewidzianych, w przypadku wystąpienia których (o ile będzie to technicznie możliwe) Operator powiadomi Abonentów za pomocą wiadomości e-mail.
11.) Operator informuje, iż każdy Abonent może otrzymać fakturę vat na zakupioną usługę, niezależnie od tego, czy Abonent jest czy nie jest płatnikiem podatku VAT. Każdy zakupiony pakiet posiada wliczony podatek vat. Wystawienie faktury vat może nastąpić w momencie wpływu należności za zakupiony Abonament na konto Operatora.
12.) Operator nie ma obowiązku udostępniania Abonentowi kopii bezpieczeństwa. Wykonanie kopii bezpieczeństwa danych własnego konta jest obowiązkiem Abonenta. (pkt.18 Praw i Obowiązków Abonenta ninejszego Regulaminu)

Postanowienia końcowe.

1.) Operator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w dowolnym momencie. Zmiana taka nie może jednak dotyczyć zmiany wysokości opłat czy zmiany parametrów kont Abonentów na gorsze, dla kont, których Abonament jest ważny. Wyjątek od tego stanowi ewentualna zmiana wysokości stawek podatkowych przez Ministerstwo Finansów RP, wpływająca na zmianę cen brutto.
2.) Jedynym miejscem publikacji aktualnego Regulaminu jest strona internetowa o adresie: http://www.hostfast.eu/regulamin.php.
3.) Umowa o świadczenie usług zawierana jest zgodnie z prawem polskim.
4.) Dokumenty dotyczące umowy o świadczenie usług sporządzane są w języku polskim.
5.) W przypadku wystąpienia rozbieżności pomiędzy Regulaminem a oddzielnie wynegocjowaną umową pomiędzy Operatorem a Abonentem lub Resellerem, pierwszeństwo mają ustalenia umowy.
6.) W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
7.) Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów pomiędzy Operatorem a Abonentem lub Resellerem lub osobą trzecią, jest Sąd w Rzeszowie.

© YourSoft - Rzeszów, dn. 30 kwietnia 2008 r. z późniejszymi zmianami.